Gå till innehåll

Parajumpers Jacka , Parajumpers Sale

Diffus näringsämnesförlust från jordbruket är försämrad yt- och grundvattenkvalitet i hela Europa, vilket innebär att vattendragen riskerar att inte nå de mål som fastställs i ramdirektivet om vatten. Mitifieringsmetoder för att minska diffus nedbrytning av jordbruksnäringen måste genomföras där vattenkroppar har identifierats som risk för att de inte uppnår god status senast 2015. Parajumpers Jacka Även om effektiviteten av individuella reduceringsmetoder vanligtvis har bedömts i kontrollerade försök är det nödvändigt att kvantifiera påverkan under ett större antal miljö- och jordbruksförhållanden och vid avrinningsskala för att säkerställa att åtgärder som vidtas nu kommer att vara tillräckliga för att uppfylla WFD-målen. På grund av upptagningsbuffert och långa transiteringstider (>; 50; år) är det osannolikt att svaren på interventionen kommer att observeras senast 2015 i många vattenkroppar. I denna översyn jämför vi attributen och användbarheten av olika metoder (direktmätning, näringsbudgeting, riskbedömning och modellering) för att bedöma effekten av åtgärder för att mildra källor och transport av kväve (N) och fosfor (P) från jordbruksmark till vatten.

Parajumpers Jacka
Parajumpers Jacka

Modellering och "uppmätta förändringar i jordbrukets verksamhet" genom budgettering undviker dem (TCPS). ECM-komponenter, inklusive CO, FN, LM, ON, OP och VN, framställda på ytan av polymererna kvantifierades genom ELISA och lokaliserades genom immunofluorescensfärgning. Alla dessa proteiner var närvarande vid signifikant högre nivåer på PLAGA jämfört med PLA eller TCPS ytor. På PLAGA var OP och ON de vanligaste ECM-komponenterna, följt av CO, FN, VN och LN. Immunofluorescens avslöjade en extracellulär fördelning för CO och FN, Parajumpers Sale medan OP och ON hittades både intracellulärt och extracellulärt på polymeren. Dessutom var aktincytoskeletnätet mer omfattande hos osteoblaster odlade på PLAGA än på PLA eller TCPS. Sammanfattningsvis fann vi att osteoblaster pläterade på PLAGA klibbades bättre mot substratet, producerade högre nivåer av ECM-molekyler och visade större cytoskeletala organisationen än på PLA och TCPS. Vi föreslår att denna skillnad i ECM-kompositionen är funktionellt relaterad till förstärkt celladhesion observerad på PLAGA. Det finns initiala bevis på att specifik komposition av PLAGA-polymeren gynnar ECM. Framtida studier kommer att sträva efter att optimera ECM-produktion på dessa matriser för applikationer för benvävsteknik.

Parajumpers Sale
Parajumpers Sale

Naturen hos den extracellulära matrisen (ECM) är avgörande för att reglera cellfunktioner via cellmatrisinteraktioner, cytoskeletala organisationen och integrin-medierad signalering. I ben består ECM av proteiner som kollagen (CO), fibronektin (FN), laminin (LM), vitronektin (VN), osteopontin (OP) och osteonektin (ON). För benvävsteknik bör ECM också beaktas med avseende på dess funktion vid förmedlande celladhesion till biomaterial. Denna studie undersökte ECM-produktion, cytoskeletala organisation och vidhäftning av primära humana osteoblastiska celler på biologiskt nedbrytbara matriser som är tillämpliga för vävnadsteknik, Parajumpers Dam Alaska nämligen polyaktisk-samglykolsyra 50:50 (PLAGA) och polymjölksyra (PLA). Vi förutsåg att de osteokompatibla, biologiskt nedbrytbara polymerytorna främjar produktionen av benspecifika ECM-proteiner på ett sätt som är beroende av polymerkomposition. Vi undersökte först om PLAGA- och PLA-matriserna kunde stödja humant osteoblastisk celltillväxt genom mätning av celladhesion vid 3, 6 och efter utstrykning. Adhesion på PLAGA var konsekvent högre än på PLA under hela experimentets varaktighet och jämförbar med vävnadsodlingspolystyren.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *